Share

Special Chapter #2: Lucian Marquez & Lucy Cunningham [Part 2.2]

Special Chapter #2: Lucian Marquez & Lucy Cunningham [Part 2.2]

Wala naman siyang gagawin na masama rito, hindi niya alam kung bakit ito kumaripas ng takbo. Nagkibitbalikat na lamang siya at humarap sa dalaga nang nakapamulsa.

Nagtatakang nakatingin ang dalaga sa knight na umalis. "You scared him," pang-aakusa nito sa kaniya at tinignan siya. 

"I didn't. You made him feel scared by calling me for...?" Lucian squinted his eyes at her. "Hmm... I wonder what lady Lucy wants from me." Ngumiti naman si Lucy sa kaniya at may inilabas sa bulsa ito.

Inabot ni Luci ang isang maliit na pin kay Lucian, kaagad itong na-recognize ni Lucian. Ito ang pin ng kanilang pamilya, letter 'M', stands for Marquez. Ilang araw na niya iyon hinahanap dahil nga sa nawawala, hinalughog niya na ang lahat ng parte ng kaniyang kwarto, opisina, wardrobe, pero wala talaga. Nasa dalaga lang pala.

"How did you get this?" he asked.

<
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status