Share

Chapter 3

"Are you okay?" tanong ni Gregor sa babae na tila natakot sa nangyari.  Tumango naman ito sa kanya.  Naroon nakapalibot sa kanila ang mga kasama nito na nabigla din sa mga nangyari. 

"I'm sorry for what happened, but we are sure that no one can harm you here, miss.  Bihirang pagkakataon lang na may nanggugulo dito." 

Blame yourself for being beautiful and charming, saad niya sa sarili. 

"I...am okay," mahinang wika nito na sinuklay ng mga kamay nito ang buhok at itinaas ang mukha, getting back her composure.  "Nagulat lang ako." 

Gregor swears he heard that voice before  at iniugnay niya sa boses ni Olive na nakausap niya sa telepono sa Falcon Group of Companies.  Sweet and endearing.  Inilahad niya ang kamay sa babae.

"I'm Gregor.  My brother and his family own this resort."

"M-martina.." she answered softly.

Olive, on the other hand, accepted the handshake.   Pero ang pangalawang pangalan niya ang binanggit.  Ayaw niyang ipakilala ang sarili bilang isang Falcon dahil estranghero ang lugar na ito at estranghero ang lalaking kaharap niya.

His hand was rough; tanda ng banat sa trabaho. But it was warm.  Ang init ay tila nanuot hanggang sa tyan niya.  His voice was husky, like she heard it once in her lifetime.  Pero alam niyang ngayon lang niya ito nakita.  Ang mga ganitong lalaki ay hindi madaling kalimutan kapag nakadaupang palad mo.  Nakabukas din ang polo na suot nito na kita ang ganda ng katawan.  May six abs at may mumunting balahibo sa dibdib nito at mula sa pusod pababa.  He was undeniably sexy and appealing.

Gregor can't take his eyes off this petite woman, na halos umabot lang sa dibdib niya.  Hindi na ito estudyante bagama't nasa early twenties pa ito sa tantiya niya.  Sumisigaw ang sex appeal kahit sa simpleng pagsuklay lang ng daliri sa buhok.  Pinupukaw nito ang pagkalalaki niya sa bawat titig nito lalo nang pinaraan nito ang mata sa kabuuan niya.

Oh Lord!  How can a woman be as beautiful as this one?

"Mga kaibigan mo?" tanong niya sa mga nakatunghay na mga mata.

"Yes."  Ipinakilala naman sa kanya isa-isa na tinanggap din ang pakikipagkamay niya. 

"Thank you for that," wika pa ni Martina na ang tinutukoy ay ang pag-awat niya sa lalaking lasing kanina.

"No,  kami ang dapat humingi ng pasensya.  We will call the police station to report the incident at para magkaroon ng police visibility dito.  We want to make sure everyone's safe." 

"The night is still young, if you don't have anything to do, you can join us," wika naman ni Cassey.  "We're actually here to celebrate my birthday." 

Sumang-ayon din naman ang dalawa pang lalaki.  Nahiya naman siyang tanggihan dahil mabait na nakipag-usap sa kanya.  Isa pa'y gusto rin niyang makilala nang husto si Martina.

"If it's okay with you," wika niya na tumingin sa dalaga.  Nagpaalam lang siya sandali para makapagbihis kaya't muli siyang umalis sa grupo ng mga ito nang matiyak na wala nang nanggugulo sa bar.

"Why do you have to invite him?"  protesta naman ni Olive nang makaalis si Gregor.

"Why not?  Don't deny your attraction with each other.  Tila ba kayo lang ang tao kanina dito kung magtitigan," sagot ni Cassey na may halong pagbibiro.

"Yes he is attractive... Fine.  But he is a stranger."

"Kaya ba Martina muna ang pangalan mo ngayon?" wika naman ni Jenny.

"Martina din naman talaga ang pangalan ko ah," agad niyang depensa. 

"Then there's no problem.  Pagkatapos ng trip natin dito hindi na rin naman natin siya makikita, hindi ba?" sulsol naman ng boyfriend nito.  Bagama't naroon ang panghihinayang kung sakali mang hindi na sila magkita pang muli.

"Basta, walang magbabanggit na isa akong Falcon, okay?  I am Martina Montañez." 

"Why?  Ahh... Alam ko na.  Gusto mong magustuhan ka nya bilang ikaw hindi dahil sa isa kang Falcon, ganoon ba?" pangungulit ni Jenny.

"I just wan't to hide my identity.  I don't know but I don't trust him."

Maya maya ay papalapit na ulit si Gregor kaya iniba na nila ang usapan.

"Since you don't have a date tonight, why don't you consider Gregor here as your date?" suhestiyon ni Cassey na gusto sana niyang tutulan.

"I don't want to impose, but it would be my pleasure." Ngumiti itong muli kaya't sinakyan na lang niya ang suhestyon ng mga kaibigan.  Hindi naman niya gustong ipahiya si Gregor sa mga ito.

"Wala namang problema sa kin, as long as you're single."

"Don't worry Martina, I am very much single," wika nito na itinaas ang kamay para ipakitang wala itong singsing.

"So, wala naman palang problema.  Martina here is also single and ready to mingle," panunukso ni Jenny.  Nagtawanan pa si Cassey at ang dalawang lalaking kasama nila.

Tinuloy nila ang inuman kasama ang mga kaibigan niya na pinaunlakan naman ni Gregor.  Sa kabila ng walang patid na kwentuhan, alam niyang naiilang ito minsan.  Marahil ay sa edad nilang mga nasa bente tres at bente kwatro lamang.  Napalagay na lang ito nang malipat ang usapan tungkol sa basketball -- particular na ang napapanod na NBA at PBA. 

Alas dose na ng hatinggabi ay nagkakasayahan pa sila sa bar.  Dahil sa dalawang magkakapareha ay nahikayat na magsayaw si Gregor at Olive. 

"I'm sorry if I a bit older than you.  I hope you don't mind dancing with me," wika nito nang inakay siya sa gitna ng bar na iyon.

"Bakit?  Ilang taon ka na ba?" kaswal niyang tanong.  Nararamdaman niya ang mainit nitong kamay sa bewang niya, almost hugging her waist.  Funny, but it felt good.  Na para bang safe siya sa mga oras na 'yun dahil kasayaw niya si Gregor.

"I'm thirty.  Age doesn't matter naman, hindi ba?"  bulong nito kay Olive na sinadyang idikit ang labi nito sa tainga niya.  He was obviously flirting with her.  Pero wala naman sa bakas nito ang nakainom na.

Habang siya'y tinamaan na yata ng epekto ng alak dahil nahihilo na siya nang bahagya.  At dahil inis pa rin siya kay Rico dahil sa panloloko nito sa kanya, gusto niyang bigyang laya ang sarili niya ngayong gabi.

Kahit ngayong gabi lang.

"Actually it does.  But I don't mind," wika niya na sinalubong ang mga mata ng binata.  Dala ng alak o dahil sa pagtatago ng identity niya ay nagpapatangay na sya sa atraksyong dala ni Gregor.  Pagkatapos ng gabing ito ay hindi na rin naman sila magkikitang muli.

----

Pigil na pigil naman si Gregor sa sarili na huwag hagkan ang kasayaw.  He can smell her perfume and her minty breath everytime she opens her mouth.  Ngayon lang siya nakadama ng ganito kalakas na atraksyon at gusto niyang hindi na matapos ang gabing iyon.  May palagay siyang gusto niyang malaman ang buong pagkatao nito.

Ang totoo'y may girlfriend siyang naiwan sa Maynila.  Nagkaroon sila nang hindi pagkakaunawaan dahil gusto niyang iwanan nito ang trabaho doon para sumama sa kanya dito sa Palawan.  Napapagod na rin siyang magparoo't parito sa Maynila at Puerto Princesa para maisalba ang tatlong taon nilang relasyon.  Sa ngayon ay halos isang buwan na silang hindi nag-uusap dahil sa hindi pagkakasundo.  Noong una'y inisip niyang baka may iba na ring karelasyon si Lenny sa Maynila dahil hindi na ito kumontak pa sa kanya.

Pero isinantabi niya ang problema niya sa kasintahan dahil mas pinili niyang asikasuhin ang problema niya sa kumpanyang gusto niyang lumago pa lalo.

"Let's take a walk," bulong niya kay Martina at hinila ang kamay njto palabas sa bar na iyon.

Naglakad sila sa dalampasigan, sa hangganan na naabot ng liwanag ng mga poste sa resort.  Mangilan-ngilan lang ang tao sa parteng iyon ng beach, na karamihan ay magkakapares din.

"Turista ba kayo rito?" tanong niya sa dalaga.  Hindi pa niya binibitawan ang kamay nito na masarap sa pakiramdam niya. 

"Oo, pero mga taga rito lang din kami sa Palawan," simpleng sagot naman ni Martina. 

"Sa ganda mong iyan hindi ako naniniwalang wala kang boyfriend," nakangiyi niyang wika bagama't hindi na siguro nabanaag ng dalaga ang pagngiti niya dahil madilim na halos sa parteng kinatatayuan nila.  Inayos niya ang buhok nitong tumatabing sa mukha dahil sa hangin.

"We just broke up," pa- amin nito.  "I hate cheaters and liars."

Hindi niya alam kung bakit nagalak ang puso niya sa kaalamang wala itong karelasyon sa ngayon.   

"I can't believe someone will choose other woman over you.  But I'm glad he did.  Is it okay if we get to know each other?" 

Hindi niya alam kung para saan ang mga sinabi niyang iyon.  Tumango naman ito nang alanganin.  Sa kabila nang pag-atubili nito, tila may koneskyon sila na hindi niya maipaliwanag.  

Itinaas ni Gregor ang mukha ni Martina at masuyong tinitigan.  He wanted to kiss her at that moment.  Ito ang kauna-unahang nagpakita siya ng interes sa isang babae matapos ang pakikipagrelasyon kay Lenny.  Gusto niyang itanim sa isip na hindi naman siya nagtataksil.  He and Lenny were over.  They were just too busy to end the relationship officially.  Pero sa kanya'y tapos na.

"You're so beautiful..." bulong niya kay Martina.  Nakatitig lang din ito sa kanya kaya't bumaba ang mga labi niya para bigyan ito ng halik.  It was a gamble.  But Martina responded right away that he didn't get the courage to stop. 

Sa una'y nanubok lang siya.  Hanggang sa lumalim na nagbigay sa kanya ng kakaibang damdamin.  Hindi niya naramdaman ang ganito kay kaninuman na labis niyang ipinagtaka sa sarili.  At habang lumalalim ang halik niya'y tumataas din ang temperatura ng katawan niya. 

Gregor hands went to her waist as he continued kissing her.  She was soft and sweet.  Ang amoy nito'y mas nakalalasing sa pagkatao niya kaysa sa nainom na alak kanina.  He didn't want to stop.  Iniyakap rin niya ang kamay ni Martina sa baywang niya na hindi naman tumutol ang dalaga.  Matagal bago niya binitawan ang mga labi nito.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status