GARETT: The Lost Alpha

GARETT: The Lost Alpha

By:  Hiraya Neith  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel18goodnovel
0.0
Not enough ratings
25Chapters
1.3Kviews
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Nang mawala ang lahat kay Garett Godfrey ay nawalan din siya ng deriksiyon sa buhay. Napasok sa madilim at magulong mundo ng underground arena kung saan buhay ang kapalit sa bawat laban. Ilang taon niyang niyakap ang kadiliman bago siya tuluyang natauhan. Muli niyang sinubukang ayusin ang sariling buhay kasabay ng pangakong hahanapin ang nawawalang kakambal. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon ay nakilala niya si Iris Archer. Ang kauna-unahang babae na hinayaan ni Garett na mapalapit sa kanya. Kung kailan natutunan na niyang mahalin ang babae ay saka naman niya natuklasan kung sino talaga ito. Ano ang pipiliin niya? Ang pagmamahal na gumamot sa sugat na gawa ng nakaraan o ang paghihiganti na maaaring maging dahilan para mawala sa kanya si Iris?

View More

Latest chapter

  Interesting books of the same period

  Comments
  No Comments
  25 chapters
  UNANG PAGTATAGPO
  ABALA si Garett sa pag-ikot sa silangang bahagi ng Black Forest nang makatanggap siya ng mindlink mula kay Cadmus Hunt, ang alpha ng teritoryo. Bilang isa sa apat na head Delta ng Black Forest, isa sa mga tungkulin niya ay ang mapanatiling maayos at ligtas ang lugar lalo na ang mga nakatira roon. Apat na taon na ang nakalipas mula nang makilala ni Garett ang alpha ng Black Forest na si Cadmus. Both of them had almost the same story. Garett was so lost when the time he met the alpha. He do not even know how to pick himself up and fix the broken pieces of his so fucked up life. Nagkakilala ang dalawa sa arena kung saan isa si Garett sa mga gladiators. Gladiator ang tawag sa mga inilalaban sa loob ng ring kung saan patayan ang labanan. Everyone has to fight for their own life to be able to survive and remain alive.And, it was even legal.Na-imbitahan ang alpha ng Black Forest na manood kasama ang ilan pang miyembro ng Stone Alphas. And, Garett was one of the
  Read more
  ANTIPATIKONG LALAKI
     MASIGLA ang katawang bumangon si Iris mula sa pagkakahiga sa kanyang queen size bed. Inayos niya ito pagkuwa'y tumuloy sa banyo na nasa loob lang din ng kanyang silid. She's living alone in a condominium near her Café that was located in Ezrione Mall. Iris own a café at Ezrione Mall na nasa loob ng Seventh Stone, ang teritoryo ni Alpha Seventh D'Seven.BookNerds Cafe is a place where everyone can relax their coffee and food while reading at the same time. She designed it herself and it was sorrounded with books. Iris loved reading and books are her weakness kaya naman iyon ang naisipan niyang maging concept ng Café.Bata pa lamang si Iris ay pangarap na niyang magkaroon ng sariling coffee shop. At dahil mahilig siya sa mga libro, naisipan niyang pagsamahin ang dalawang pinakagusto sa pangarap niyang business. Bukod sa libro at kape, mahilig din siyang magbake which is not a question anymore. Coffee and cake
  Read more
  SUNDO
     PAGKARATING sa car park ay kaagad na hinanap ni Garett ang Luna ngunit wala ito roon. The car door was left open and her phone was found, dropped on the floor. Kaagad siyang nagmindlink sa mga kasamang naiwan sa Café gayundin kay Alpha Cadmus na siguradong puputok sa galit.Damn! This is all his fault. He shouldn't let the luna to go down alone. Maya-maya pa ay natanaw na niyang papalapit sina Zeth at Dev. "Cross and Lexter already checked the CCTV cameras in the monitoring room," kaagad na turan ni Dev na pulang-pula ang mga mata."Okay, maghiwa-hiwalay tayo at ikutin natin ang paligid," tugon niya rito.Damn it but they need to find the Luna as soon as they can.Lumipas ang ilang minuto ngunit wala silang nakita kahit anino ni Luna Xien, yes—she's now using her birth name. She wasn't just an ordinary vampire after all. She is a princess. Nagmindlink si Cross na nakita ng mg
  Read more
  BAGONG CRUSH?
     ILANG SAGLIT ding naghintay sa labas ng elevator na nasa car park si Garett bago tuluyang lumitaw si Iris. Kunot-noong tiningnan niya ito bago walang kibong humakbang patungo sa kanyang sasakyan. Binuksan niya ang pinto sa shotgun seat at hinintay itong makapasok bago iyon isinara. Umikot siya patungo sa driver's side at wala pa ring kibong binuhay ang makina ng kotse. Habang nasa byahe ay tahimik lang si Garett habang panay naman ang sulyap sa kanya ng katabi. Hindi na lang niya ito pinapansin at minabuting itinuon ang buong atensyon sa pagmamaneho.Palabas na sila ng Seventh Stone nang magsalita si Iris. "Aren't you going to say sorry to me?" kunot-noong untag nito kay Garett na tinugon lang ng sulyap ng lalaki. Blangko ang mukha nitong ikina-inis ni Iris. "Aren't you going to say something? Wala naman sigurong mawawala sa iyo kung magsasalita ka, hindi ba?" tuloy-tuloy na turan niya sa lalaki."I'm
  Read more
  LORIE
     "HEY, DUDE!" nakangising untag ni Finn kay Garett na tahimik lang na nakaupo sa single sitter sofa sa salas ng mansyon ng mga Hunt. Kunot-noong tinapunan ni Garett ng nagtatanong na tingin ang Beta ngunit hindi siya nag-abalang tugunin ang pagbati nito. Kilala na niya si Finn. Tiyak na wala na naman itong magawa kaya naghahanap ito ng p'wede nitong pagbalingan ng atensiyon. At kagaya ng madalas mangyari ay siya na naman ang nakita nito. Muling ibinalik ni Garett ang atensyon sa. nilalarong online game ngunit tila wala yatang balak si Finn na tigilan siya dahil muli itong nagsalita."I heard the news," muling sambit nitong umupo pa sa tabi ni Garett. "I love her guts, huh. Imagine, nagawa niyang ilagay sa panganib ang kinabukasan mo." naiiling pang dugtong nito bago pumalatak. Tumiim ang anyo ni Garett. Ibinaba niya ang hawak na PS4 at tiningnan nang masama si Finn ngunit sa huli ay pinili niyang
  Read more
  LIHIM
     "HAPPY BIRTHDAY, pretty!" nakangiting bati sa kanya ng lalaki.Kaagad siyang napangiti nang malapad pagkuwa't inismiran ito."Yeah, right—" tugon niyang sinundan pa ng isang irap.He cutted her off and smiled sweetly."C'mon, don't spoil my surprise," natatawang turan nito bago siya hinawakan sa kamay at hinila."I'm not gonna be surprised anymore..." nakangising sagot niya rito na ikinatawa nito nang malakas.BIGLANG NAPADILAT si Kesha nang maramdaman niya ang malakas na pagyugyog sa kanya ng kung sino. Nanlalaki ang mga matang napatitig siya rito nang saglit siyang natigilan ngunit nang makilala niya ang kaharap ay kaagad siyang nakahinga nang maluwag."Zyrone," bulong niya sa bahagyang paos na tinig."What's wrong? Nightmare again?" tanong nitong kaagad na umupo sa kanyang tabi.

  Read more

  RED EYES
   Pagpasok ni Iris sa loob ng kanyang opisina ay kaagad niyang ibinuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob kay Garett. Pabagsak siyang umupo sa kanyang swivel chair at doon umiyak nang umiyak. "Ang sama ng ugali niya!" puno ng galit na usal ni Iris habang pilit na pinupunasan ang mga luhang walang tigil na umaagos mula sa magkabilang sulok ng kanyang mga mata. "Bakit ba ganoon na lang niya ako kung tratuhin? Ano naman kung isa lamang akong hamak na tao? Does it evenn define my personality?" patuloy niyang himutok sa pagitan ng mga hikbi. Napatigil si Iris nang biglang tumunog ang cellphone niya na nakapatong sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa. Dinampot niya iyon at tiningnan kung sino. It was the Luna of Black Forest territory. Kaagad na pinunasan ni Iris ang mga luha at tumikhim nang mahina para alisin ang bara sa kanyang lalamunan. "Hello," bati niya rito pagkaraang sagutin ang tawag. "
  Read more
  ANG SIMULA
    Garett growled again at kusa nang yumukod si Juancho. Pagkuwa'y paatras na humakbang paalis at tinungo ang sasakyan nito. He submitted to him. Kaagad namang nilapitan ni Garett si Irene at nag-aalalang hinawakan ang nagduro nitong braso. "Damn! Are you hurt?" puno ng pag-aalalang tanong nito sa babaeng tila namamalikmatang napasunod ang paningin sa papalayong si Juancho.  Umirap muna si Iris dito bago sumagot. "Kailangan mo pa bang itanong 'yan? Isn't it obvious?" tugon niya ritong bahagya nang napangiwi dahil saka pa lamang niya naramdaman ang kirot na dulot ng sugat sa kanyang braso.  Napakamot naman sa ulo si Garett at umiwas ng tingin si Iris. Yumuko siya at sinipat nang mabuti ang braso ni Iris na patuloy sa pagdugo. Napatitig naman si Iris sa lalaki at bigla siyang natigilan nang makaramdam ng biglaang kaba. Ngayon lang niya natitigang mabuti si Garett. Umabot sa batok nito ang alon-along buhok na tila kay lambot
  Read more
  UMUUSBONG NA DAMDAMIN
   "MANANG, si Zyrone po?" tanong ni Kesha sa matandang nakita niyang nagliligpit sa kusina.Tuloy-tuloy siyang humakbang para kumuha gatas sa ref at nagsalin sa mataas na baso."Nasa pool side, iha. May bisita," tugon nitong tuloy-tuloy sa pagliligpit at hindi na nag-abalang lumingon kay Kesha.Nangunot ang noo ni Kesha at kaagad na ibinaba ang hawak na baso."Bisita? Ang aga naman yata."  takang sambit ni Kesha sabay tingin sa relong pambisig.Alas- nuebe pa lang ng umaga.Humakbang si Kesha palabas ng kusina at nagpasyang pumunta sa pool side para alamin kung sino ang bisita ni Zyrone. Sa back door na siya dumaan dahil mas malapit iyon sa swimming pool. Kung sa main door kasi siya dadaan ay kailangan pa niyang umikot.Pagkalabas ay lumiko siya sa gruto at  kaagad niyang natanaw ang swimming pool kung saan naroroon si Zyrone na nakau
  Read more
  CHERRY
   MAAGA pa lang ay nasa Café na si Iris at naghanda ng gagawin niyang cake para kay Luna Xien. Napangiti pa siya nang sabihin nitong igawa niya raw ito ng marble cake na may cherry toppings. Magpo-propose na raw ito kay Cadmus. At nang tanungin niya ito kung nasaan ang singsing, ayaw daw nito ng singsing. Hikaw raw ang gusto nitong ibigay sa alpha. Napailing siya dahil sa alaalang iyon. Weird din talaga minsan ang Luna ng Black Forest at may pagkabugnutin. Nang masigurong maayos na ang lahat ay nag-ayos na rin siya ng sarili. Ayaw niyang mangamoy harina at pawis pagdating ng kaibigan mamaya at ng mga kasama nito. Mahalaga para sa kanya ang pagiging maayos at presentable palagi.Iris chose to wear a high rise cigaritte jeans and a black fitted sando topped with denim jacket. Hinayaan niyang nakalugay ang buhok na bahagya niyang ikinulot kanina bago umalis ng condo.  A signatured white skitchers on her feet and she's off to go.<
  Read more
  DMCA.com Protection Status