Chapter 6 (Part 6)

"Seriously?" Humalukipkip ako at naglakad patungo sa hallway ng gusali. Diniretso ko ito hanggang sa makarating ako sa school ground. Tumambad din sa akin ang mga panibagong gusali na itinatago ng unang gusali. Ang unang gusali na pinasukan ko ay ang main entrance ng Kalinga School. May mga daanan ito na magdadala patungo sa iba't ibang gusali.

'This school was built differently.'  Ito ang naisip ko nang mapagmasdan ang school. Ngunit kahit kakaiba ang pagkakagawa rito ay lubha itong maganda. Nagsusumigaw ng karangyaan ang Kalinga School.

"So you're finally here," wika ko nang marinig ang tunog ng heels. Nakahalukipkip na hinarap ko si Solei na bahagyang nakababa ang paningin. "Are you here to apologise? You had almost taken two lives. Baka gusto mong dagdagan pa?"

"Do I look like a killer?" Napatingin ako sa flashdrive na kan'yang hawak. "Am I a bad person?"

"Ikaw na ang nagsabi niyan." Nagsimu

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status