Share

Chapter 85

"Judas," pagtawag ni Papa at nilapitan ang apo sa tuhod. "You've changed a lot, you look like a fine man."

"Thank you, Lolo." Nag-flash ng isang pekeng ngiti si Judas. At sa isip-isip nito ay nagpaplano na kung paano mamanipulahin ang matalino niyang Papa.

"Nasaan si Nyx?" Nawala sa pag-iisip ng plano si Judas nang marinig ang tinanong ng kan'yang Papa. Lumapit din ang Lolo ni Judas kay Papa at as if on cue ay lumabas mula sa private plane ang isang magandang babae. Magaan ang aura nito at maamo ang maputing mukha. Itim na itim ang straight at makapal nitong buhok na sumabay sa paggalaw ng babae nang humakbang ito pababa. Nakasuot ito ng fit na leather pants na pinarisan ng isang fit na leather jacket. Mataas ang takong ng suot nitong black boots.

"She's also come back," usal ng ibang miyembro ng Viacera na nakamasid sa babaeng tahimik na naglakad papalapit sa anak ni Papa. Nang huminto ang magandang babae sa harapan ng matandang lalaki ay tipid itong yumuko.

"I am back, Mr. Samuel Vi
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status