Share

Chapter 185

Pinaglaruan ni Shianna ang kan'yang mga labi at natatawang ngumiti. Everything was going on her plan… wala na siyang dapat pang ipag-alala.

A long, almost endless tension dominated the room. Panay pa rin ang flashes ng cameras ng media. After the timer ended, Shianna placed her hand on the table. "Everyone who is agree with shortening the duration—please raise your hands."

Nagkatinginan ang Kalinga members. At kahit hindi ang mga kasali at nais lamang makasaksi sa meeting ay nagtaas ng kamay. Judas, Lorah, at ang Viacera members ay hindi na nagtaas ng kamay.

"We have 26 votes, including the heads," ang anunsyo ni Rye, ang secretary ng tatay ni Owen. "These defeat the 11 votes of the minority. Thus, Kalinga will end after a month."

"Then shall I end the meeting?" Nalusaw ang ngiti ni Shianna at umayos ng tindig. "You all should prepare, may tyansa pa ba kayong manalo kung sirang-sira na ang reputasyon n'yo?"

Akmang magrereklamo ang ilan sa inakto ng dalaga pero tumalikod na si Shianna
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status