Share

Chapter 282

Lorah creased her forehead at napatayo. Dinampot niya ang kan'yang bag at tiningnan si Violet. "What will you get from this in return?"

"Nothing." Maamong ngumiti si Violet. "Let's say that in return, I will feel satisfied. Puwede na ba iyon?"

Lorah gritted her teeth at walang salitang lumabas sa office. Mahina namang natawa si Violet at naglabas ng panibagong calling card ng Blanco Corporation. Lorah didn't know na si Violet ang C.E.O ng corporation. That was why she was confident in inviting her.

So now, everything was up to Lorah if she would accept her help or not.

NANININGKIT na tiningnan ni Allegra ang kan'yang mga apo. Art remained not smiling while Ashy was otherwise. Siya pa ang naunang yumakap kay Allegra. Nagsalubong ang mga kilay ni Allegra at kinarga si Ashy. Pinagmasdan niya ang mukha nito at tumikhim.

"Not bad. You're cute, hija." Hinarap ni Allegra si Victor na nilapitan naman si Art. Victor smiled at pinantayan si Art. "You look like your father. That's nice."
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status