The Billionaire's Crazy Obsession
The Billionaire's Crazy Obsession
Author: Ryytine

Chapter 1

Year 2040...

"Anak, lagi mong tatandaan na importante ang pamilya—kahit ano pa ang mangyari. Sila ang kasangga mo sa hirap at ginhawa. Hinding-hindi ka nila iiwan."

"Daddy, happy na po ako na kumpleto tayo nila Mommy." Ngumiti ako sa kan'ya kaya nangingiti niya ring hinawi ang aking hindi pantay na bangs na humarang sa aking paningin.

Kung napansin ko noong mga oras na iyon na malungkot siya, mababago pa kaya ang lahat?

Noong mga panahon na iyon, bakit hindi ko napansin na walang buhay ang kan'yang mga mata na noon ay nagkikislapan na tila ay mga bituin?

Gusto kong itanong sa kan'ya... Hindi pa ba ako sapat?

B-Bakit... Bakit kailangan niya akong iwanan?

"Daddy..." Nanginginig akong tumanaw sa magagandang mga bituin. "B-Bakit ang sakit pa rin kahit ilang taon na ang lumipas na wala ka?"

Napahawak ako sa aking dibdib nang bumigat ito. Ramdam ko ang pagsikip ng aking paghinga dahil sa sakit na pilit kong tinitiis. Mapait akong ngumiti at ininom ang alak na laman ng boteng hawak ko. Gamit ang likod ng aking palad ay pinunasan ko ang aking basang mga labi.

Pagewang-gewang akong tumayo at saka naglakad patungo sa loob ng mansyon. Ngunit sa aking bawat paghakbang ay muling bumabalik sa aking isipan ang mga alaala noong namatay ang aking ama sa aking mismong harapan.

Hindi ko siya naabutan! Huli na ako upang iligtas siya!

"Anak, p-patawad kung hanggang dito na lamang ako. Bago ako mawala, ang h-hiling ko ay bantayan mo ang kompanya. Protektahan mo ang pinakamataas na p-posisyon... dahil maraming sakim ang naghahangad nito. Shian... I-Ikaw ang nag-iisang legal na tagapagmana ng kompanya. I-Ingatan mo ito."

"Pinakamataas na posisyon?" Matamlay akong napangiti. "Mas pipiliin ko pang sumama sa'yo kaysa sa mabuhay nang may kapangyarihan."

"Miss Shianna!" gulat na pagtawag ng mga katulong nang makita nila akong pasuray-suray na naglalakad. Ngumisi ako sa kanila at saka itinaas ang boteng hawak bago nagpatuloy sa paglalakad.

"Ma'am! Paniguradong magagalit si Madam kapag nakita ka niyang gan'yan!" Nag-aalalang lumapit sa akin ang isang katulong ngunit kaagad ko siyang tinabig dahilan upang mapasalampak siya sa sahig.

"Shut up." Matalim ko siyang tiningnan dahilan upang mapaatras siya kahit nananatili pa rin siyang nakasalampak sa sahig. Nagpatuloy ako sa paglalakad at marahas kong binuksan ang isang malaking double door na parte ng mansyon. Agad na napatigil sa masayang mga bulungan ang mga taong nasa loob ng dining room nang binuksan ko ang pinto.

"Shianna?! Are you drunk?!" Napatayo si Mom nang makita ang magulo kong ayos. Mapang-asar akong ngumiti sa kan'ya bago ko nilingon ang pamilya Fascis. Mas napangiti ako nang makita ang anak nilang lalaki na gulat din sa aking anyo.

"How dare you show up like this?!" Hinawakan ako ni Mom habang ang great-grandfather ko na nakaupo sa kabisera ng mahabang lamesa ay seryosong nakatitig sa akin. Bakas sa kan'yang mga mata na hindi siya natutuwa sa nangyayari.

"Where's my fiancé, Mom?" Sarkastiko akong ngumiti. "Ang marriage namin ang pag-uusapan ngayon, hindi ba?"

"Fix yourself first!" Akmang kakaladkarin ako ni Mom nang tinabig ko ang kan'yang kamay. Isa-isa kong tiningnan ang mga kamag-anak ko na kuryoso sa mga pangyayari. Hindi nakatakas sa aking paningin ang pagkaaliw sa kanilang mga mata.

"Mr. Fascis," pagtawag ko sa lalaking hindi alam ang gagawin. Ang kan'yang ama at ina ay mababakasan ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. Halatang pinaghandaan ng lalaking papakasalan ko ang gabing ito. Ang kan’yang itim na buhok ay maayos na in-style. Mas tumingkad ang kan’yang maputing balat sa kan’yang suot na dark red coat. Maamo ang kan’yang mukha na tila ay isa siyang anghel na bumaba mula sa langit.

"S-Shianna... What happened?" Akmang lalapitan niya ako nang pinigilan siya ng kan'yang ina.

"You want to marry me, don't you? Gusto ko lang sabihin na handa na akong pakasalan ka. Since it's a conventional marriage, it's better to fasten up the wedding. Para makapag-merge na ang Viacera LLC at Fascis Holdings."

"I won't marry you for that!" Nagsalubong ang mga kilay ni Fascis. "Mahal kita, Shianna!"

"Puwes, hindi kita mahal—"

"Shianna!" Marahas akong hinawakan ni Mom sa magkabila kong balikat at puwersahan akong pinaharap sa kan'ya. "Ano ba ang nangyayari sa'yo?! Nawala ka lang saglit at pagbalik mo ay lasing ka na! Hindi mo ba alam kung gaano kabigat ang diskusyon ngayon?! You're turning 25, and look! — you don't have any love life!"

"Love life?!" hindi makapaniwalang sigaw ko. Natigilan si Mom sa inasta ko. Naluluhang tiningnan ko siya. "Tinatanong mo kung ano ang nangyayari sa akin?" Napatiim-bagang ako upang pigilin ang sarili na mapaiyak. "A-Alam mo ba kung ano ang araw... ngayon?"

Natahimik si Mom ngunit hindi siya nakasagot. Saglit na naningkit ang kan'yang mga mata upang alalahanin kung ano ang iba pang espesyal sa araw na ito.

"Mom!" Hindi makapaniwalang tiningnan ko siya. "N-Nakalimutan mo na ba talaga—"

"Shianna! Calm down!" Naagaw ng great-grandfather ko ang aking atensyon nang galit siyang tumayo. Padabog niyang ibinagsak ang kan'yang dalawang palad sa lamesa. "Don't be rude to our visitors!"

"Papa, kung respeto pala ang nais n'yo—respetuhin n'yo muna ako! Respetuhin n'yo naman ang araw na ito at ang nararamdaman ko!" Napapagod kong hinagod ang aking buhok gamit ng aking mga daliri. "Hindi n'yo ba naaalala kung ano ang mayroon ngayon?!"

"Then tell us, Shianna! Huwag kang mag-drama!"

"It's my father's death anniversary for Pete's sake, Papa, Mom—kayong lahat! Pero tingnan mo kung ano ang ginagawa natin ngayon!—sini-set up n'yo ako sa isang marriage na hindi ko naman nais! Ano?! Para sa kompanya?!" Sinapo ko ang aking mukha gamit ng aking mga palad. Lasing na ba ako? Hindi ko mapigilan ang aking sarili na ilabas ang lahat ng sama ng loob ko.

"Mom, paano mo nagawang kalimutan si Daddy? Nakalimutan mo na bang nag-suicide siya dahil sa'yo?"

Suminghap ang pamilya Fascis dahil sa narinig. Si Papa naman na siyang great-grandfather ko ay malapit nang sumabog sa galit. Ang mga kamag-anak ko ay seryosong nanonood sa nangyayari.

"A-Anak..." Lumamlam ang mga mata ni Mama. Ngunit hindi ako bulag. Alam kong umaakto lamang siya. "Nahihirapan din ako."

"Nahihirapan ka kaya kailanman ay hindi ka bumisita sa puntod ni Daddy? Kaya noong inilibing siya 11 years ago ay hindi ka sumulpot?" Natatawang napailing ako. "Mom... sabihin mo sa akin ang totoo? Galit ka ba kay Daddy? Never din kitang nakita na nag-effort upang alalahanin ang pagkamatay niya!”

Nanlaki ang mga mata ng aking ina at nang makita ko ang kan'yang reaksyon ay hindi ko na napigilang hawakan ang kan'yang dalawang braso. Niyugyog ko siya at pilit kong inilapit sa kan'ya ang aking luhaang mukha.

"K-Kaya ba lagi mo akong pinapabayaan ay dahil kamukha ko si Daddy, Mom? Kapag ba nakikita mo ako ay naaalala mo lamang siya? Kaya ba... handa kang ibigay ako sa ibang pamilya ay para tuluyan na tayong hindi magkita?"

"Lumayo ka!"

"Mom!" Suminghap ako at tuluyan na akong napahagulhol. "Anak mo ako! Huwag mo naman akong ganituhin!"

"Shianna Viacera!" Dinig kong pagtawag ni Papa at sunod niyon ay hinatak ako ng aking mga tita palayo sa aking ina. Malakas akong umiyak at nagwala.

"Bitiwan n'yo ako!"

"Hindi ka namin bibitiwan!"

"Then just kill me! Akala n'yo ba ay hindi ko alam na unti-unti n'yo akong nilalason?! A-Alam ko..." Nanghina ang aking mga braso at tahimik na lumuha. "Na nais n'yo akong mawala upang mawala ang legal na tagapagmana ng kompanya."

Binitiwan ako ng aking mga tita kaya pagod ko silang lahat na tiningnan. Hindi ako bulag... Banta sa inyo ang buhay ko.

"W-What?! N-Nilalason ka? A-Ano ang nangyayari, Anak?" Akmang lalapitan ako ni Mom ngunit umatras ako.

"At may gana ka pa talagang mag-alala." Tinalikuran ko siya at naglakad ako palayo. "I'll talk with the Aurelius family. Akala n'yo ba na hindi ko alam ang tunay na dahilan kung bakit nais n'yo na akong magpakasal?" Saglit akong huminto at sinulyapan silang lahat. "Alam kong magpapakasal si Vincent sa pamilya na may malaki ring kompanya. At natatakot kayo na baka mataasan nila tayo."

"At ano naman ang gagawin mo sa kanila, Shianna?!" Naglakad papalapit si Papa kaya mabilis akong naglakad palayo.

"Kakausapin ko siya! Para hindi na ako makasal."

"SHIANNA!" Patuloy akong tumakbo palabas ng mansyon habang hinahabol ako ng mga bodyguard na paniguradong inutusan ni Papa. Nakasalubong ko pa ang stepdad ko at ang half-brother ko na kapapasok pa lamang sa mansyon.

"What's happening?" Dinig kong takang tanong ng stepdad ko bago ko siya tuluyang nilagpasan. Nakita ko pang ngumiti ang half-brother ko nang makita niya ang nakakaawa kong sitwasyon.

"Bumalik ka rito, Shianna Viacera!" sigaw ni Tita Midel ngunit mabilis lamang akong dumiretso sa nakaparada kong kotse at mabilis itong pinaandar palayo.

"I HATE YOU ALL!" sigaw ko nang makalayo. "Kung hindi lamang sa kompanya ay matagal ko na kayong nilayuan."

Nilingon ko ang aking likuran at nakita ko na maraming sasakyan ang nakasunod sa akin. At dahil nasubukan ko nang makipagkarera noon, nagawa ko silang iligaw.

Pinarada ko ang sasakyan sa harapan ng isangp matayog na building. Saglit kong tinanaw ang tuktok nito bago ako nagmamadaling pumasok sa gusali.

"Wait! Is that Ms. Shianna from Viacera LLC?"

"Bakit siya bumisita rito? Hindi ba ay magkagalit ang pamilya Aurelius at pamilya Viacera?"

"She seems mad."

"Excuse me, Ma'am. Hanggang dito na lamang po kayo."

"Get out of my way!" iritadong saad ko sa mga bodyguard na humarang sa akin.

"Ms. Shianna?" Napalingon ako sa isang babae nang tinawag niya ang pangalan ko. Dahil sa suot niyang ID ay agad kong nakilala kung sino ang bagong dating.

"Bring me to him." Madilim ko siyang tiningnan at nagdadalawang-isip pa siyang napatingin sa mga lalaking nakaharang sa daanan ko.

"Fine. I'll just alert, Sir Vincent." Sa huli ay bumuntong-hininga siya at sumulyap sa mga empleyadong nakikiusyoso. Umalis ang mga lalaki sa daanan at sinamahan ako ng secretary ni Vincent patungo sa isang private elevator. Bago tuluyang magsara ang pinto nito ay nakita kong pumasok sa building ang bodyguards ng Viacera Clan. Nagpalinga-linga sila ngunit hindi na nila ako nakita pa.

"Hello, Sir Vincent? Sorry for the interruption, but there's an emergency." Bahagya akong napatingin sa babae nang magsalita siya. Hawak niya ang kan'yang phone at batid ko na kung sino ang kan'yang kausap.

"Miss Shianna from the Viacera LLC has come to visit you." Natahimik siya at saka tumango. "Understood, sir."

Bumukas ang elevator nang makarating na kami sa 55th floor. Agad kong sinundan ang babae nang mauna siyang lumabas sa lift.

"This way, Ma'am." Itinuro niya ang isang mahabang hallway. Lubhang maganda ang building ng Aurelius Corporation, ngunit wala akong panahon upang pagmasdan ang kagandahan nito. M-Mabigat ang dibdib ko... Nasasaktan ako.

Tahimik na tinahak ko ang mahabang hallway ng 55th floor. Huminto ako nang marating ang dulo nito.

"Makakausap muli kita..." Kailan ko ba siya huling nakausap?

Noong high school students pa lamang kami noon.

Tinulak ko pabukas ang pinto at unti-unti ay bumungad sa akin si Vincent na guwapong nakaupo sa kan'yang swivel chair. Nakasuot siya ng eyeglass habang seryosong nakatingin sa isang dokumento.

"Who hurt you, Ms. Viacera?"

Natigilan ako sa unang tanong niya. Nag-angat siya ng tingin at awtomatiko akong napaiwas ng tingin. Ramdam ko ang aking puso na unti-unting bumibilis ang pagtibok.

"N-No one."

"A-huh?" Ibinaba niya ang hawak na dokumento. "Then why are you here?"

"Nandito ako upang kausapin ka."

"About what?"

Natahimik ako sa tanong niya. Nakalimutan ko na ang dahilan kung bakit ako nandito.

Inalis ni Vincent ang suot niyang eyeglass at tumayo. Naglakad siya papalapit sa akin habang nakatingin pa rin ako sa ibang direksyon. Napasinghap ako nang hinawakan niya ang aking pisngi upang mapatingin ako sa kan'ya. Umawang ang aking labi nang makita ang dilim sa kan'yang mga mata.

"Bakit nandito ang kalaban ko?"

"Hindi ako nandito upang makipagtalo, Vincent."

"Go straight to the point."

"Alam ko na hindi mo nais magpakasal."

"And?"

"Why don't we use each other para mapigilan natin ang kasal ng bawat isa?" Bumaba ang kamay ni Vincent sa leeg ko at napalunok ako nang mapansing parang nais niya itong sakalin.

Naningkit ang mga mata ni Vincent at mariin akong tinitigan. "What? Are you drunk? I am your enemy, Ms. Viacera."

"This is a truce, Vincent."

Nanlaki ang mga mata ko nang lumutang ang mga paa ko sa ere. Ang sunod ko na lamang na nalaman ay nakaupo ako sa desk ng office ni Vincent habang siya ay nasa aking harapan. Napasinghap ako at napalunok.

"What truce is this, huh?"

Kinuyom ko ang aking mga kamao at saka matatag ang loob na tinitigan siya pabalik. "If they f-find out that w-we had—"

"Sex?" Mahina siyang natawa. "I didn't know that you're a lowly human, Ms. Viacera."

"Then so what?!" I exclaimed at muling naluha. Humikbi ako. "W-Wala akong kaibigan! Wala akong kakilala na puwede kong..." Napailing ako. "I-Ikaw na lang ang malalapitan ko."

"You're drunk."

"I am not." Bumaba ang aking paningin ngunit hinawakan ni Vincent ang baba ko.

"Sinasabi mo ba sa akin na kung may kilala kang ibang lalaki ay roon ka makikipag..." Hindi na niya natuloy ang kan'yang sasabihin at saka napabuntong-hininga. "Kalaban kita... pero hindi ko hahayaan na mapunta ka sa ibang lalaki."

Humikbi ako. "Ito lamang ang paraan upang matigil ang lahat ng ito. Spending a night with you would give a huge impact on our family's image."

Natahimik si Vincent kaya muli akong napaiyak.

"Damn. Don't cry in front of me." Pinalis ni Vincent ang mga luha ko. "You're so fragile..." May sasabihin pa sana siya ngunit pinili niya na lamang na magtiim-bagang.

Umakyat ang kamay ko sa braso ni Vincent at patuloy na lumuha. "Please..."

Hindi na sumagot si Vincent at hinalikan na niya ako. Napapikit ako nang pinasok niya ang kan'yang dila sa aking bibig at nakipaglaro rito. Binuhat niya ako at pinalibot ko ang aking mga binti sa kan'yang bewang. Patuloy kaming naghalikan at si Vincent ay pumasok sa isang kuwarto na konektado sa kan'yang office. Sunod ko na lamang na naramdaman ay ang malambot na matress ng kama.

"Shianna..." Hinaplos niya ang aking mukha at marahan akong hinalikan sa noo, sa ilong, sa aking mga labi, at patungo sa aking leeg. Habang ginagawa niya 'yon ay pinunit niya ang aking dress. Napaungol ako nang lumapat ang kan'yang mainit na palad sa aking dibdib. Napakagat-labi ako at inilagay ko ang aking kamay sa kan'yang leeg.

"Vincent..." Napaungol ako nang hinalikan niya aking dibdib. Hindi ko napansin na naalis niya ang lahat ng telang bumabalot sa aking katawan.

Mabilis na hinubad ni Vincent ang kan'yang dress shirt at pants. At napaiwas ako ng tingin nang inalis niya ang huling tela na nasa kan'yang ibaba. Ramdam kong nag-init ang aking mga pisngi nang may napagtanto.

A-Ang laki.

"Kasya ba 'yan?" Napalunok ako and he chuckled.

"Let's see."

Hinawakan ni Vincent ang dalawang tuhod ko at ipinaghiwalay niya ang aking mga binti. Mas namula ako nang maramdaman na kitang-kita na niya ang buong kabuoan ko.

"Ah!" Pinasok niya ang kan'yang daliri sa pribadong parte ng aking katawan at sinimulan niya itong ilabas-pasok. Lumiyad ang aking katawan dahil sa kakaibang sarap na nararamdaman.

"Do you like it?"

"Faster." Nalilirong tiningnan ko siya at bumalatay ang matinding pagnanasa sa kan'yang mukha nang makita ang aking reaksyon.

"I'm cumming..." usal ko at napakagat-labi.

"Hmmm..." Mula sa pagkakahiga ay nag-angat ako ng ulo upang makita siya, at gayon na lamang ang gulat ko nang makitang inalis niya ang kan'yang daliri at dinilaan ang aking pribadong parte.

"Vincent—ah!" Bumagsak ako sa kama habang siya ay nilunok ang katas na aking inilabas. Pumatong si Vincent sa akin at matagal kaming nagkatitigan.

Kaninong tibok ng puso ang naririnig ko?

"You're so pretty tonight, Shianna." Naging maamo ang kan'yang mukha at hinaplos ito. "But you're so fragile... that I wanna..."

Bumaba ang mukha ni Vincent sa akin at muli akong hinalikan. Habang ginagawa niya iyon ay naramdaman ko ang kan'yang pagpasok sa aking kaibuturan.

"A-Ang sakit!" d***g ko at napaluha.

"I'll be gentle." Pinunasan niya ang aking luha at kan'yang hinalikan ang aking mga mata. Tumigil siya sa paggalaw upang hayaan akong makapag-adjust.

Nang tuluyan na akong makapag-adjust sa sakit at sa kan'yang laki ay nagsimula siyang gumalaw. Gumalaw siya sa aking ibabaw na tila ay may tempo siyang sinusundan. Samantala, kusang gumalaw ang aking katawan ayon sa kan'yang ritmo. Ang pagkiskis at pagtama ng aming mga katawan ang mas nagpainit sa makamundong pagnanasa na aking nararamdaman.

"Vincent!" Malakas akong napaungol nang maramdaman ko na malapit na muli akong labasan. He just kissed my lips and let my fluid flow out. Muli siyang gumalaw hanggang sa siya ay labasan.

"This..." napapamaang kong saad. "Hindi ako makapaniwala na ganito pala iyon."

Mahina siyang natawa at muli akong hinalikan. "Then let's do it one more time."

Ilang rounds ang aming nagawa bago kami tuluyang nakuntento. Akala ko ay ayos na... Ngunit ang saglit na kasiyahang iyon ay naglaho na parang bula nang magising akong wala si Vincent.

"N-No..." Nagpalinga-linga ako sa aking paligid at akmang aalis ng kama nang may pumigil sa aking dalawang kamay.

What the hell?!

Napatingin ako sa dalawang kadena na nakadugtong sa dalawang handcuffs. Ang handcuffs ay nakakabit sa aking dalawang palapulsuhan. Nasa ibang kuwarto at lugar na rin ako.

"What the fuck?!" Hindi makapaniwalang napasinghap ako. "VINCENT! Pakawalan mo ako!"

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status