Chapter 5 (Part 1)

Third Person's POV

"Shianna Viacera is back," usal ng isang babae habang nakatingin sa kan'yang phone. Kasalukuyan niyang binabasa ang isang article tungkol sa pagbabalik ni Shianna. Maya-maya ay nabalot ng dilim ang kan'yang mga mata at humigpit ang kan'yang pagkakahawak sa kan'yang phone. Napatiim-bagang siya at nabalot ng pagkabahala ang kan'yang maamong mukha. Ang kan'yang mahabang itim na buhok na umabot sa kan'yang bewang ay nakalugay. Ang laylayan ng kan'yang mahabang puting bestida ay umabot sa marmol na sahig.

Huminga siya nang malalim at tiningnan muli ang screen ng kan'yang phone. Patuloy niya pa sanang babasahin ang artikulo nang biglang marahas na bumukas ang pinto ng kan'yang kuwarto.

"Solei!" Napaigtad ang babae nang pumasok ang kan'yang asawa sa kuwarto. Agad na namutla ang kan'yang mukha habang pinapanood ang lalaki na maglakad patungo sa kan'ya.

"Dmitri." Tinago niya ang pho

Ryytine

Ang kabanatang ito ay mahaba dahilan upang mahati ito sa iilang mga parte. Ginawa rin ito upang hindi mahal sa coins kung sakaling ma-lock. Happy reading at marami pong salamat sa pag-unawa!

| Like
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status