Chapter 83

"Hindi naman sila mukhang excited, hindi ba?" Nakangiting humarap si Lorah sa kan'yang secretary at sabay silang mas napangiti. Nilahad ni Lorah ang kan'yang palad na inabot naman ni Adam.

"Then we should go." Mahigpit na hinawakan ni Lorah ang kamay ng lalaki at nagsimula silang maglakad palabas sa kan'yang kuwarto. Sa mismong itaas na floor nila ay ang siyang unit ni Shianna. Binili ni Lorah ang unit na kinaroroonan nila ngayon upang mag-spy lang. She was staying silent dahil ito ang nararapat niyang gawin.

At ngayon, ang oras na pinakamatagal na niyang pinakahihintay ay dumating na.

From now on, her plans would be executed.

Adam and her left the unit. Dumiretso sila sa elevator at pinindot ng lalaki ang first floor. Pinagmasdan ni Lorah ang kan'yang magandang mukha. Bagama't nakakaaya ang kan'yang anyo ay natatangay naman ito palayo ng kan'yang mariin kung manitig na mga mata.

Her presence and her very whole was screaming danger. Yes, she's... the danger herself.

Hindi kalaunan ay
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status