Share

Chapter 216

"Ano ba ang gusto mong mangyari, hija. Ang mapahamak ang angkan natin at masira ang ating reputasyon?"

"Pero tama rin bang gawin ang ginawa n'yo?" Mapait na ngumiti si Shianna. "Sinubukan akong patayin ni Tito, papalagpasin mo rin ba iyon?"

Tumikhim si Papa at binalingan si Laro? Tipid niya itong tinanguan.

"Pasensya ka na, Shianna."

"Hindi ko kailangan ng sorry n'yo." Dismayadong napailing si Shianna. "Vincent lost his memories. At mas galit na sa atin ang pamilya niya. Sira na ang utak ko kakaisip na isa lang akong puppet sa mundo na ginawa n'yo."

Naglakad palayo si Shianna at bago tuluyang umalis ay sinulyapan niya ang kan'yang Papa.

"Wala akong kakampi sa lugar na ito, Papa. Ako ang legal na tagapagmana ng kompanya pero ako rin ang kalaban ninyong lahat."

Pabagsak na isinara ni Shianna ang pinto at tuluyang napaiyak na bumalik sa kan'yang silid. At doon ay nag-iisa siyang nagdalamhati sa nangyari. She was traumatized, but she couldn't even see a therapist dahil bantay sarado siya
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status