Share

Chapter 78

“Puwede bang huwag mo nalang ituloy ang kaso?”

Marahas akong napalingon kay Sandro na kasalukuyang nakaupo sa aking kama. Pinagmasdan ko ang kaniyang posisyon. Ang kaniyang likod ay nakalapat sa headboard ng kama habang may maliit namang table na nakapatong sa kama. Nakapatong doon ang kaniyang laptop, dahil pansamantalang doon muna siya nagtatrabaho. Sa kaniyang kanan naman ay natutulog si Archer.

“Huwag ituloy ang kaso?” pag-uulit ko sa kaniyang sinabi.

Kunot-noong huminto sa aking ginagawa at walang ganang sinipa ang edge ng table. Gumalaw naman ang swivel chair na inuupuan ko palayo sa lamesa. Umayos ako sa pagkakaupo at pinag-ekis ko ang aking braso saka tuluyang humarap sa kaniya.

“Gano’n nalang iyon?” taas-kilay kong tanong.

He heaved a sigh. Alanganin siyang tumingin sa akin at saka marahang tumango.

“Can you please let it go?”

I scoffed at the idea of letting

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status